Wersje językowe
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności/Pliki cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Postanowienia Ogólne

1.Administratorem danych jest Cam Media Group Kamil Stychlerz z siedzibą w Mikołowie, ul. Rynek 11/2, 43-190 Mikołów NIP: 635-164-41-05.

2.Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3.Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Warunki współpracy

 

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z CAM MEDIA GROUP KAMIL STYCHLERZ

obowiązujące od dnia 25.03.2020 r.

 

SPIS TREŚCI:

 1. Oferta handlowa, zamówienia, zawarcie umowy
 2. Odbiór i dostawa towarów
 3. Reklamacje i zwroty
 4. Przetwarzanie danych osobowych
 5. Postanowienia końcowe

 1. Oferta handlowa, zamówienia, zawarcie umowy

 

 1. Oferta dostarczana przez Cam Media Group Kamil Stychlerz z siedzibą w Mikołowie, ul. Rynek    11/2, 43-190 Mikołów NIP: 635-164-41-05, zwanym dalej Cam Media Group w świetle prawa nie jest ofertą handlową, gdyż nie ponosimy odpowiedzialności za mogące ulegać ciągłej zmianie statusy stanów magazynowych, a co za tym idzie brak dostępności produktów. Każdorazowo pracownik Cam Media Group potwierdza złożenie zamówienia, potwierdzenie jest jednocześnie zawarciem umowy o dostarczeniu produktów.
 2. Oferta dostarczana do klienta jest ważna 7 dni, chyba że e-mail, bądź dokument stanowi inaczej.
 3. Klient składając pierwsze zamówienie drogą mailową, zobowiązany jest dostarczyć aktualne dane identyfikacyjne klienta tj. prawdziwe i aktualne dane, które są konieczne do realizacji zamówienia, w szczególności pełna nazwa firmy, adres, NIP, adres e-mail i numer telefonu.
 4. Zamówienie każdorazowo złożone może zostać na stronie www.edeli.pl, mailowo, bądź w wyjątkowych sytuacjach również telefonicznie za wyraźną zgodą pracownika Cam Media Group.
 5. Klient przesyłając zamówienie akceptuje Ogólne Warunki Współpracy z Cam Media Group, w tym warunki przetwarzania danych osobowych przez Cam Media Group, jako Administratora Danych Osobowych (ADO). Warunki dostępne są do wglądu w siedzibie firmy, jak również na stronie internetowej www.cam.media.pl
 6. Cam Media Group jednocześnie zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak dotrzymania terminu związany z nieprzewidzianymi opóźnieniami nie leżącymi po stronie naszej firmy, tj. opóźnienia kurierskie, opóźnienia naszych dostawców, awaria maszyny. Jednocześnie informujemy, że dołożymy pełnych starań żeby Państwa zamówienie zostało zrealizowane w podanym terminie.

 

2. Odbiór, dostawa towarów

 

 1. Odbiór zamówionego towaru leży po stronie zamawiającego, chyba, że strony w trakcie złożenia zamówienia postanawiają inaczej.
 2. Na wyraźne polecenie klienta towary mogą zostać wysłane przesyłką kurierską dodatkowo płatną.

 

 3. Reklamacje i zwroty

Reklamacje - Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się
z nami pod numerem telefonu: 794540404.

Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z opisem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@edeli.pl lub telefonicznie: 794540404. Odpowiemy na wszelkie pytania, wątpliwości oraz rozpatrzymy reklamację.

Zwrot produktów - Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 38 ustawy o prawach konsumenta nasze produkty nie podlegają zwrotom. Kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia nie podlega ona zwrotom.  

 

4. Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) udostępnionych przez Klienta jest Cam Media Group Kamil Stychlerz z siedzibą w Mikołowie, ul. Rynek 11/2, 43-190 Mikołów NIP: 635-164-41-05, zwanym daje Cam Media Group, posiadający stronę internetową cam.media.pl, adres mail związany z ochroną danych osobowych: biuro@cam.media.pl
 2. Cam Media Group przetwarza dane osobowe w celach:
 • W celu przygotowania, zawarcia i wykonania zlecenia sprzedaży lub oferty (art. 6               1 lit. b RODO
 • W zakresie niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu przekazywania informacji o produktach lub usługach własnych ADO,  dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • W celu zgodnego z prawem przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, związanych ze sprzedażą lub zakupem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • W celu odpowiedzi na zadawane pytania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Odbiorcami danych osobowych będą w niezbędnym zakresie osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy zobowiązującej do zachowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności będą to podmioty świadczące dla ADO usługi informatyczne, kadrowe, księgowe, windykacyjne, transportowe oraz audytowi oraz operatorzy pocztowi. Państwa dane osobowe w zakresie koniecznym możemy przekazać innym podmiotom (odbiorcy danych), które realizują dla nas usługi IT, windykacyjne. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym do tego organom  władzy publicznej na podstawie i w granicach przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów udostępnienia danych osobowych oraz realizacji umowy, a ponadto przez czas niezbędny do obsługi posprzedażowej (np. rozpatrywania reklamacji), dochodzenia roszczeń oraz przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków ADO wynikających przepisów prawa (w szczególności przepisów prawa podatkowego i rachunkowego). W szczególności w przypadku dokonania zakupów dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do zrealizowania i rozliczenia procesu sprzedaży, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń (zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) oraz rozliczenia podatkowego (tj. okres 5 pełnych lat kalendarzowych licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął obowiązek podatkowy, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa). W przypadku windykacji dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończeniu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego. Dane osobowe przekazane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 3. Posiada Pan/Pani [Klient, podmiot danych] prawo do:
 • Żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Wpływu na zakres przetwarzanych danych (w tym w szczególności poprzez ludzki kontakt z ADO i wyrażanie własnego stanowiska).
 1. ADO może przetwarzać następujące dane osobowe:
 • Imiona i nazwiska
 • Numer identyfikacji podatkowej;
 • Ewentualne dane zawarte w dokumentach potwierdzających posiadanie statusu przedsiębiorcy.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi złożenie Zamówienia oraz zawarcie i realizację Umowy. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest także obowiązkiem ustawowym.

 1. ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych, realizacja opisanych wyżej praw i obowiązków odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

5. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowę należy rozważać w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.
 2. Wszelkie zmiany w tym uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, określonej dla zamówienia i potwierdzenia zamówienia, i powinny być zawarte przez umocowanych przedstawicieli stron.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną cześć umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień pozostających w mocy.

 

PLIKI COOKIES

1.Witryna www.edeli.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Cam Media Group Kamil Stychlerz w celu optymalizacji działań.

5.Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 3. c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6.Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl